سندرم پروناتور
این سندرم زمانی رخ می‌دهند که عصب مدین بین دو سر عضله پروناتورترس، یک باند فایستالفلکسوردیژیتورم از عضله و یا آپونوروز عضله دو سر تحت فشار قرار گیرد. بیماران از گزگز در 3 انگشت اول دست شبیه به سندرم تونل کارپ شکایت دارند. در این بیماران ممکن است پوست روی ناحیه تنار نیز درگیر باشد که در سندرم تونل کارپ دیده نمی‌شود. بیدار شدن از خواب به علت درد شب هنگام نشانه شایع در سندرم تونل کارپ می‌باشد ولی در سندرم پروناتورترس دیده نمی‌شود.
ضعف و خستگی زودرس ممکن است در تمام عضلات عصب‌دهی شده توسط عصب مدین به جز عضله پروناتورترس که قبل از گیرافتادن عصب از مدین جدا می‌شود دیده ‌شود. درد با مقاومت در مقابل خم شدن آرنج و پروناسیون و مقاومت در مقابل خم شدن انگشتان ایجاد می‌شود. درد به دنبال فشار وارد آوردن به محل گیر افتادگی عصب یا نشانه تینل ممکن است دیده شود. در نوار عصب ارتفاع موج حسی عصب مدین کاهش یافته و یا از بین می‌رود تإخیر زمانی موج حسی در صورت وجود داشتن اغلب طبیعی هستند سرعت هدایت عصبی مدین در ناحیه ساعد کاهش می‌یابد. الکترومیوگرافی ممکن است اشکال در تمام عضلات عصب مدین به جز پروناتورترس را نشان دهد. نیمی از بیماران با درمان‌های طب فیزیکی بهبود یافته‌اند و آنهایی که بهبودی نداشتند با جراحی اغلب بهبود یافته‌اند.